Η τρέχουσα αγορά εργασίας

Τι είναι η σύμβαση εργασίας;

 1. Η σύμβαση εργασίας είναι μια προφορική ή γραπτή συμφωνία που καλύπτει την εργασιακή σχέση μιας εταιρείας και ενός εργαζόμενου.
 2. Επιτρέπει στα δύο μέρη να κατανοήσουν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις τους και τους όρους εργασίας, όπως τα δικαιώματα του εργαζόμενου, τις ευθύνες, τις συνθήκες εργασίας και τα καθήκοντα.
 3. Σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης, ο εργαζόμενος μπορεί να απαιτήσει επιστροφή χρημάτων από την εταιρεία


Είδη συμβάσεων εργασίας – Πλήρους απασχόλησης, μερικής, ορισμένου χρόνου, αορίστου

 1. Πλήρους απασχόλησης: Είναι το πιο κοινό είδος σύμβασης εργασίας. Αυτές οι συμβάσεις προσφέρονται για μόνιμες θέσεις εργασίας και συνήθως ορίζουν το μισθό του εργαζόμενου ή το ωρομίσθιο. Οι περισσότεροι εργοδότες με τον όρο «εργασία πλήρους απασχόλησης» εννοούν 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα.
 2. Μερικής απασχόλησης: Ένας εργαζόμενος μερικής απασχόλησης εργάζεται λιγότερες ώρες από κάποιον εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης. Ο προβλεπόμενος αριθμός των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται καθαρά και με σαφήνεια στη σύμβαση εργασίας. Ωστόσο, είναι
  πιθανόν να υπάρχει η επιλογή να κάνουν υπερωρίες, αν και όποτε θελήσουν.
 3. Ορισμένου χρόνου: Αυτού του είδους οι συμβάσεις χρησιμοποιούνται όταν η σύμβαση δεν αναμένεται να γίνει μόνιμη.
 4. Η αυτοαπασχόληση πραγματοποιείται από εκείνους που αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν μια δραστηριότητα μόνοι τους και χωρίς περιορισμούς εξάρτησης για έναν πελάτη (αριθμός ΦΠΑ).
 5. Αορίστου χρόνου: Είναι η σύμβαση εργασίας, στην οποία δεν προσδιορίζεται κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης. Μπορεί να είναι είτε μερικής, είτε πλήρους απασχόλησης. Αυτού του είδους η σύμβαση μπορεί να ρυθμίσει επίσης και εποχικές εργασίες.


Δικαιώματα αναφορικά με την εργασιακή σχέση

 1. Ο εργοδότης πρέπει να ενημερώνει τον εργαζόμενο σχετικά με τις υπηρεσίες και τα καθήκοντα που σχετίζονταιμε τη θέση και το είδος της εργασίας του.
 2. Προώθηση και επαγγελματική κατάρτιση στην εργασία.
 3. Να μην γίνονται διακρίσεις.
 4. Η φυσική τους ακεραιότητα και η κατάλληλη πολιτική ασφάλειας και υγιεινής.
 5. Το απόρρητο πρέπει να γίνεται σεβαστό.
 6. Έγκαιρη απολαβή της αμοιβής που έχει συμφωνηθεί ή έχει καθοριστεί νόμιμα.
 7. Ατομική εκτέλεση των δράσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση εργασίας τους.


ΙΣΠΑΝΙΑ

 1. Η είσοδος στην εργασία απαγορεύεται για άτομα κάτω των δεκαέξι ετών.
 2. Ο ελάχιστος διεπαγγελματικός μισθός είναι 950 ευρώ σε 14 πληρωμές για σύμβαση πλήρους
  απασχόλησης.

ΙΤΑΛΙΑ

 1. Το ελάχιστο ποσό μισθού ανά ώρα δεν έχει καθοριστεί. Ωστόσο, ο ελάχιστος μισθός εξαρτάται
  από την «Συλλογική Κατηγορία Συμβολαίου» που καθορίζει τις κύριες απαιτήσεις.


ΚΥΠΡΟΣ

 1. Ο Νόμος είναι πολύ σαφής σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να φέρει στην προσοχή του εργαζομένου λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση εργασίας εντός ενός μηνός από την έναρξη της συνεργασίας. Οι πληροφορίες μπορούν να παραδοθούν με σύμβαση εργασίας ή με επιστολή για ραντεβού.

Σύμφωνα με την Ελάχιστη Μισθολογική Διαταγή του 2012, ο χαμηλότερος ακαθάριστος μηνιαίος μισθός (από την 1η Απριλίου 2012) είναι 870 € και μετά από συνεχή περίοδο εργασίας 6 μηνών με τον ίδιο εργοδότη, ο αριθμός αυτός ανέρχεται στα 924 €. 

ΕΛΛΑΔΑ 

1. Απαγορεύεται η είσοδος στην εργασία για άτομα κάτω των 15 ετών.
2. Ο κατώτατος διεπαγγελματικός μισθός από 01/02/2019 είναι 650 ευρώ και μετά από μια τριετή περίοδο εργασίας, αυτός ο μισθός ανέρχεται σε 715 ευρώ. 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

Ο ελάχιστος μισθός είναι 642 ευρώ το μήνα (Ιανουάριος, 2021) για τη σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης στη Λιθουανία. Η ελάχιστη ωριαία χρέωση είναι 3,93 EUR, αντίστοιχα. Αυτά τα ποσά μπορούν να εφαρμοστούν μόνο για εργασίες χαμηλής ειδίκευσης. 

Άλλα δικαιώματα που καθορίζονται από τους εργασιακούς κανονισμούς 

ΙΣΠΑΝΙΑ – ΑΥΣΤΡΙΑ 

– Ζητήστε προκαταβολή για τη μισθοδοσία σας.
– 1 ημέρα για μετακόμιση σε άλλο τόπο κατοικίας.
– Άδεια επί πληρωμή για την εκπαίδευσή σας: είκοσι ώρες αμοιβόμενες ετησίως.
– Αναστολή ετήσιων διακοπών λόγω ασθένειας.
– Τριάντα ημέρες διακοπών, ανεξάρτητα από την ημέρα εργασίας.
– Διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών την ημέρα εφόσον η εργάσιμη ημέρα είναι μεγαλύτερη από έξι ώρες ημερησίως.
– Διεκδικήστε τόκο για καθυστερημένη μισθοδοσία.
– Αιτήματα για άδεια ασθενείας και προσωρινές άδειες: 

 1. Άδεια από τη δουλειά, είτε οφείλεται σε κατάθλιψη, σωματικό ή οποιοδήποτε άλλου είδους πρόβλημα.
 2. Άδεια πατρότητας: δεκαέξι εβδομάδες
 3. Άδεια μητρότητας: δεκαέξι εβδομάδες.
 4. Άδεια για θάνατο συγγενή: από 2 έως 4 ημερολογιακές ημέρες.
 5. 15 ημέρες σε περίπτωση γάμου. 

ΙΤΑΛΙΑ 

 1. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να έχουν σαφείς και διαφανείς όρους σύμβασης, διατυπωμένους γραπτώς, και να λαμβάνουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για την προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων τους.
 2. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση 11 ωρών, καθώς και εβδομαδιαία ανάπαυση
  τουλάχιστον 24 συνεχόμενων ωρών και ετήσια ανάπαυση τουλάχιστον 4 εβδομάδων.
 3. Άδεια επί πληρωμή για την εκπαίδευσή τους ανάλογα με την κατηγορία της σύμβασης.
 4. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να εργάζονται σε ασφαλείς περιβαλλοντικές και εργασιακές
  συνθήκες και να είναι διασφαλισμένη η προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας.
 5. Αιτήματα για άδεια ασθενείας και προσωρινές άδειες:
  – Άδεια από τη δουλειά, είτε οφείλεται σε κατάθλιψη, είτε σε σωματικό είτε σε οποιοδήποτε άλλου είδους πρόβλημα
  – Άδεια μητρότητας: (2 μήνες πριν από την ημερομηνία γέννησης και 3 μήνες αργότερα και 80% της μέσης ανταπόδοσης),
  – Άδεια πατρότητας: σε ειδικές συνθήκες (εάν η μητέρα δεν μπορεί να επωφεληθεί από την άδεια μητρότητας, ο θάνατος της μητέρας, κλπ),
  – Άδεια για τον θάνατο συγγενή: από 2 έως 4 ημερολογιακές ημέρες,
  – 15 ημέρες σε περίπτωση γάμου.  
 6. Σε εφαρμογή του άρθρου 3, παράγραφοι 1 και 2 του Συντάγματος, εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση και
  ευκαιρίες μεταξύ των εργαζομένων. 

Άλλα δικαιώματα που καθορίζονται από τους εργασιακούς κανονισμούς 

ΚΥΠΡΟΣ 

– Ζητήστε προκαταβολή για τη μισθοδοσία σας.
– 1 ημέρα για μετακόμιση σε άλλο τόπο κατοικίας.
– Άδεια επί πληρωμή για την εκπαίδευσή σας: είκοσι ώρες αμειβόμενες ετησίως.
– Αναστολή ετήσιων διακοπών λόγω ασθένειας.
– 21 ημέρες ετήσια άδεια.
– Διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών την ημέρα εφόσον η εργάσιμη ημέρα είναι μεγαλύτερη από έξι ώρες ημερησίως.
– Διεκδικήστε τόκο για καθυστερημένη μισθοδοσία.
– Αιτήματα για άδεια ασθενείας και προσωρινές άδειες: 

 1. Άδεια από τη δουλειά, είτε οφείλεται σε κατάθλιψη, σωματικό ή οποιοδήποτε άλλου είδους πρόβλημα.
 2. Άδεια πατρότητας: δεκαέξι εβδομάδες
 3. Άδεια μητρότητας: δεκαοκτώ εβδομάδες.
 4. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες άδειες για γάμο ή θάνατο συγγενή στην Κύπρο. Οι εργαζόμενοι μπορούν να συμπεριλάβουν αυτές τις ημέρες στον αριθμό των συνολικών ετήσιων αδειών τους. 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

– Υπερωρίες 

Συχνά, ρήτρες για τις υπερωρίες μπορούν να βρεθούν στις συμβάσεις εργασίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι ρήτρες αναφέρουν ότι οι υπερωρίες είναι υποχρεωτική υπηρεσία και πρέπει να αποζημιωθούν. Είτε μπορούν να πληρωθούν είτε μπορούν να αντισταθμιστούν με τη λήψη ρεπό. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει επίσης να αναφέρεται στη σύμβαση. Τα πράγματα δυσκολεύουν με τα λεγόμενα all-in συμβόλαια. Εδώ, οι υπερωρίες περιλαμβάνονται ήδη στον ακαθάριστο μισθό. 

– Κόστος εκπαίδευσης 

Μια άλλη επιτρεπτή ρήτρα, αλλά όχι απαραίτητα υπέρ του εργαζομένου, είναι αυτή της επιστροφής των εξόδων κατάρτισης σε περίπτωση ειδικών λόγων τερματισμού της εργασιακής σχέσης. Αυτά είναι, για παράδειγμα, τα έξοδα κατάρτισης που έχουν δώσει στον εργαζόμενο ειδικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, τις οποίες μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει με άλλο εργοδότη. Ωστόσο, υποχρέωση αποπληρωμής μπορεί να ζητηθεί μόνο για 5 έτη κατ ‘ανώτατο όριο. Η αποζημίωση δεν ισχύει εάν η σχέση εργασίας τερματίστηκε από τον εργοδότη, με τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, λόγω αβάσιμης απόλυσης ή λόγω δικαιολογημένης απόλυσης του εργαζομένου χωρίς προειδοποίηση. 

Άλλα δικαιώματα που καθορίζονται από τους εργασιακούς κανονισμούς 

ΕΛΛΑΔΑ 

– Μπορείτε να ζητήσετε μία προκαταβολή στη μισθοδοσία σας.
– 1 ημέρα για μεταφορά σε άλλο τόπο κατοικίας.
– Άδεια μετ’ αποδοχών για την εκπαίδευσή τους: Όσον αφορά στον ιδιωτικό τομέα, η διάρκεια της άδειας μετ’ αποδοχών για εκπαίδευση ισούται με τη διάρκεια της αντίστοιχης εκπαίδευσης. Όσον αφορά στους συνδικαλιστές, παρέχεται άδεια μετ’ αποδοχών 14 ημερών για εκπαίδευση.
– Αναστολή ετήσιων διακοπών λόγω ασθένειας.
– Είκοσι έως τριάντα ημέρες διακοπών, ανεξαρτήτως εργάσιμης ημέρας, ανάλογα με τα έτη εργασίας και τις καθημερινές ώρες εργασίας.
– Διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών την ημέρα, εφόσον η εργάσιμη μέρα περιλαμβάνει περισσότερες από έξι ώρες εργασίας.
– Απαίτηση τόκου για καθυστέρηση στην καταβολή του μισθού.
– Αιτήματα για άδεια λόγω ασθένειας ή για προσωρινές άδειες: 

 1. Αποχώρηση από την εργασία είτε λόγω κατάθλιψης είτε λόγω σωματικού ή οποιουδήποτε άλλου
  είδους προβλήματος.
 2. Άδεια πατρότητας: 14 μέρες κοντά στον τοκετό
 3. Άδεια μητρότητας: 56 μέρες πριν τη γέννηση του παιδιού και 63 μέρες μετά. 

*Και για τους δύο γονείς υπάρχει η άδεια ειδικού σκοπού για έξι μήνες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι το παιδί να φτάσει την ηλικία των 8 ετών. 

4. Άδεια λόγω θανάτου 1ου βαθμού συγγενή: 2 μέρες 

5 -6 μέρες σε περίπτωση γάμου 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

– Αναστολή ετήσιων διακοπών λόγω ασθένειας.
– Τουλάχιστον είκοσι εργάσιμες ημέρες διακοπών.
– Μεσημεριανό διάλειμμα εάν η εργάσιμη ημέρα είναι μεγαλύτερη από έξι ώρες την ημέρα.
– Διεκδικήστε τόκο για καθυστερημένη μισθοδοσία.
– Αναρρωτική άδεια σύμφωνα με το πιστοποιητικό του γιατρού, συμπεριλαμβανομένων: 

 1. Άδεια πατρότητας – 30 ημέρες μετά τον τοκετό.
 2. Άδεια μητρότητας – 70 ημέρες πριν από τον τοκετό και 56 ημέρες μετά τον τοκετό.
 3. Άδεια άνευ αποδοχών έως 3 ημέρες σε περίπτωση γάμου.
 4. Η ετήσια άδεια μπορεί, κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου, να λαμβάνεται σε δόσεις. Μια δόση
  ετήσιας άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 14 ημερολογιακές ημέρες.  

Άλλα δικαιώματα που καθορίζονται από τους εργασιακούς κανονισμούς 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ 

Όταν υπάρχουν λιγότεροι από έξι μήνες αδιάλειπτης εργασίας, η ετήσια άδεια χορηγείται κατόπιν αιτήματος ενός υπαλλήλου στην ακόλουθη περίπτωση ως προς τις γυναίκες πριν ή μετά από άδεια μητρότητας.
Τα ακόλουθα άτομα δικαιούνται να επιλέξουν τον χρόνο της ετήσιας άδειας μετά από έξι μήνες αδιάλειπτης εργασίας σε μια επιχείρηση:
1) άτομα κάτω των δεκαοκτώ ετών ·
2) έγκυες γυναίκες και εργαζόμενοι που μεγαλώνουν μόνο ένα παιδί κάτω των δεκατεσσάρων ετών ή ένα παιδί με αναπηρία κάτω των δεκαοκτώ ετών.
Κατόπιν αιτήματός των αντρών τούς χορηγείται η ετήσια άδεια κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας των συζύγων τους.
Άδεια μητρότητας / γονική άδεια. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι άδειας ειδικού σκοπού στη Λιθουανία, συμπεριλαμβανομένων 1) άδειας μητρότητας. 2) άδεια πατρότητας · 3) γονική άδεια έως ότου το παιδί συμπληρώσει την ηλικία των τριών ετών.
Η γονική άδεια είναι προαιρετική για τη μητέρα, την πεθερά, τον πατέρα, τον θετό γονέα, τη γιαγιά, τον παππού ή άλλες σχέσεις που πραγματικά μεγαλώνουν ένα παιδί ή για κηδεμόνα του παιδιού που του χορηγείται άδεια 24 μηνών έως ότου το παιδί γίνει 3 ετών. Αυτή η διάταξη είναι εξαιρετική στο πλαίσιο της ΕΕ και υπάρχει μόνο στη Λιθουανία. Οι γυναίκες δικαιούνται άδεια μητρότητας: 70 ημερολογιακές ημέρες πριν από τον τοκετό και 56 ημερολογιακές ημέρες μετά τον τοκετό (σε περίπτωση περίπλοκου τοκετού ή γέννησης δύο ή περισσότερων παιδιών – 70 ημερολογιακές ημέρες). Η άδεια αυτή προστίθεται και χορηγείται στη γυναίκα ως μία μόνο περίοδος, ανεξάρτητα από τις ημέρες που χρησιμοποιήθηκαν πριν από τον τοκετό.

Στους υπαλλήλους που έχουν υιοθετήσει νεογέννητα μωρά ή που έχουν οριστεί ως κηδεμόνες τούς χορηγείται άδεια για την περίοδο από την ημερομηνία υιοθεσίας ή κηδεμονίας μέχρι το μωρό να είναι 70 ημερών. Για την περίοδο της άδειας καταβάλλεται αποζημίωση που προβλέπεται στο Νόμο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ασθένειας και Μητρότητας. Ο εργοδότης διασφαλίζει το δικαίωμα των εργαζομένων να επιστρέψουν στην ίδια ή ισοδύναμη εργασία (θέση) μετά από αυτήν την άδεια υπό όρους που δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί για αυτούς, συμπεριλαμβανομένου του μισθού, καθώς και να επωφεληθούν από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών, συμπεριλαμβανομένου του μισθού, τον οποίο θα είχαν δικαίωμα κατά την απουσία τους. 

Καθήκοντα του εργαζομένου 

 1. Τήρηση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων που συνεπάγεται η εργασία.
 2. Σεβασμός των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.
 3. Τήρηση των οδηγιών που δίνονται από τον εργοδότη.
 4. Να συμφωνεί με τη δραστηριότητα της εταιρείας.
 5. Να συμβάλλει στη βελτίωση και αύξηση της παραγωγικότητας.
 6. Εκτέλεση και ολοκλήρωση όλων των καθηκόντων που προκύπτουν από τη σύμβαση εργασίας.
 7. Υποχρέωση αναφοράς ασθένειας
 8. Απαγόρευση του ανταγωνισμού
 9. Καθήκον εμπιστευτικότητας
 10. Καθήκον πίστης
 11. Απαγόρευση δωροδοκίας
 12. Υποχρέωση δημοσιοποιήσης, λογοδοσίας και παράδοσης
 13. Αποχή από επικοινωνίες που βλάπτουν τη φήμη
 14. Προστασία της ιδιοκτησίας του εργοδότη 

Τερματισμός της σύμβασης εργασίας 

 1. Με αμοιβαία συμφωνία και των δύο μερών
 2. Για τα αίτια που δηλώνονται έγκυρα στη σύμβαση, εκτός εάν συνιστούν πρόδηλη κατάχρηση δικαιώματος από τον εργοδότη.
 3. Λόγω της λήξης του συμφωνημένου χρόνου ή της εκτέλεσης της εργασίας ή της υπηρεσίας που είναι
  το αντικείμενο της σύμβασης.
 4. Σε περίπτωση που το ζητήσει ο εργοδότης.
 5. Σε περίπτωση θανάτου (η στο τέλος της
  δραστηριότητας) 

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα παρακάτω 

ΙΣΠΑΝΙΑ: 

Νόμος: Κατάσταση εργαζομένων (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-
11430)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ https://www.mites.gob.es/

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ http://www.seg-social.es/ 

ΙΤΑΛΙΑ: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
(https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focuson/Disciplina-rapp -lavoro/Pagine/default.aspx/)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO – ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
(https://www.cnel.it/Archivio-Contratti)

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx)

CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO- CGIL (http://www.cartacgil.it/wpcontent/uploads/2016/05/Testo-Carta-dei-Diritti.pdf) 

ΚΥΠΡΟΣ: 

Συμβάσεις εργασίας στην Κύπρο
Εργατικό Δίκαιο στην Κύπρο https://www.aries-cyprus.com/employment-law-in-cyprus

Κύπρος: Απασχόληση και εργατικοί νόμοι και κανονισμοί 2020 https://iclg.com/practiceareas/employment-and-labour-laws-and-regulations/cyprus

Κυπριακή Δημοκρατία
Συμφωνίες και συμβάσεις εργασίας http://www.cyprus.gov.cy/ 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

https://www.vertragsrechtsinfo.at/

https://www.usp.gv.at/

https://www.arbeiterkammer.at/ 

ΕΛΛΑΔΑ: 

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.): https://gsee.gr/

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: https://ypergasias.gov.gr

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.): https://www.ika.gr/ 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ: 

Νόμος: Κατάσταση εργαζομένων
Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας https://socmin.lrv.lt/en/

Λιθουανικός κώδικας εργασίας, αγγλική έκδοση

Κρατική Επιθεώρηση Εργασίας, αγγλική έκδοση 

Βιβλιογραφία

Νόμος: Κατάσταση εργαζομένων (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (https://www.mites.gob.es/)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ http://www.seg-social.es/