Κανονισμός για το ηλεκτρονικό απόρρητο στην ΕΕ

Ο κανονισμός ePrivacy (ePR) είναι μια πρόταση για τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, κυρίως σε σχέση με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλήρες όνομά του είναι “Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58 / ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες).” Θα καταργήσει την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 2002 (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) και θα ήταν ειδική για τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων. Θα εξειδικεύσει και θα συμπληρώσει το τελευταίο σε σχέση με θέματα που σχετίζονται με την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Βασικά πεδία του προτεινόμενου κανονισμού είναι η εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών, οι έλεγχοι απορρήτου μέσω ηλεκτρονικής συναίνεσης και των προγραμμάτων περιήγησης και των cookies. Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα είναι ακόμη υπό συζήτηση. Σύμφωνα με ορισμένες προτάσεις, θα ισχύει για κάθε επιχείρηση που επεξεργάζεται δεδομένα σε σχέση με οποιαδήποτε μορφή διαδικτυακής υπηρεσίας επικοινωνίας, χρησιμοποιεί διαδικτυακές τεχνολογίες παρακολούθησης ή ασχολείται με το ηλεκτρονικό άμεσο μάρκετινγκ. 

Μερικές από τις πιο σημαντικές ηλεκτρονικές διατάξεις του κανονισμού περί απορρήτου που είναι ακόμη υπό συζήτηση: 

Νέοι συμμετέχοντες στην αγορά 

Το 92% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι είναι σημαντικό για αυτούς να διατηρούνται εμπιστευτικά τα e-mail και τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Ωστόσο, η τρέχουσα οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στην ηλεκτρονική διεύθυνση ισχύει μόνο για τους παραδοσιακούς φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών. Οι κανόνες απορρήτου θα ισχύουν πλέον και για νέους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας όπως το WhatsApp, το Facebook Messenger, το Skype, το Gmail, το iMessage ή το Viber. 

Αυστηρότεροι κανόνες 

Το γεγονός ότι η τρέχουσα οδηγία προτείνεται να επικαιροποιηθεί με έναν άμεσα εφαρμοστέο κανονισμό σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα έχουν την ίδια προστασία για τις ηλεκτρονικές τους επικοινωνίες και θα ισχύει ένα κοινό σύνολο κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Περιεχόμενο και Μεταδεδομένα Επικοινωνιών 

Προτείνεται η διασφάλιση του απορρήτου του περιεχομένου και των μεταδεδομένων (όπως η ώρα και η τοποθεσία της κλήσης) των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τόσο το περιεχόμενο όσο και τα μεταδεδομένα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι άκρως ιδιωτικά και οι προτεινόμενοι κανόνες θα απαιτούσαν την ανωνυμία ή την καταστροφή τους (εκτός εάν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται για λόγους χρέωσης) εάν οι χρήστες δεν συναινέσουν στην επεξεργασία τους. 

Νέες επιχειρηματικέ ς ευκαιρίες 

Με την απόκτηση άδειας για την επεξεργασία δεδομένων επικοινωνιών (περιεχόμενο ή/και μεταδεδομένα), οι παραδοσιακοί φορείς τηλεπικοινωνιών θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να χρησιμοποιούν τα δεδομένα και να παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, θα μπορούν να παράγουν έγχρωμους χάρτες που θα δείχνουν πού βρίσκονται οι άνθρωποι. Τέτοιοι χάρτες θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι για τις δημόσιες αρχές και τις εταιρείες μεταφορών κατά την προετοιμασία νέων έργων υποδομής. 

Πιο απλοί κανόνες cookie 

Η λεγόμενη πολιτική cookies, η οποία απαιτεί από τους χρήστες του Διαδικτύου να ανταποκρίνονται συνεχώς σε αιτήματα για να επιτρέπεται η χρήση cookies, θα απλοποιηθεί. Οι νέοι κανόνες θα δώσουν στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο των ρυθμίσεων περιήγησής τους παρέχοντας έναν απλό τρόπο αποδοχής ή απόρριψης μόνιμα cookie και άλλων αναγνωριστικών εάν το απόρρητο διακυβεύεται. Η πρόταση διευκρινίζει ότι η συναίνεση δεν θα απαιτείται πλέον για τα μη επεμβατικά cookie (όπως τα cookies για να θυμούνται τι έχει προστεθεί στο καλάθι αγορών) που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ευκολίας της διαδικτυακής περιήγησης. Επίσης, δεν θα απαιτείται πλέον συναίνεση για τα cookies που χρησιμοποιούνται για την καταμέτρηση των επισκεπτών του ιστότοπου. 

Προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία 

Μεταξύ των προτεινόμενων προτάσεων περιλαμβάνεται μια προσπάθεια απαγόρευσης της αποστολής αυτόκλητων μηνυμάτων με όλα τα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή το μήνυμα SMS, και κατ’ αρχήν και μέσω τηλεφώνου, εάν δεν έχει ληφθεί η άδεια του χρήστη. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν την επιλογή για να δώσουν στους καταναλωτές το δικαίωμα να εξαιρεθούν από τις κλήσεις τηλεμάρκετινγκ, για παράδειγμα θέτοντας τον αριθμό τους σε μια λίστα απαγορευμένων κλήσεων. Οι καλούντες μάρκετινγκ θα πρέπει να εμφανίσουν τον αριθμό τηλεφώνου τους ή να
χρησιμοποιήσουν έναν ειδικό κωδικό για να τον αναγνωρίσουν ως κλήση μάρκετινγκ. 

Πιο αποτελεσματικ ή επιβολή 

Οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων θα είναι επιφορτισμένες με τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες εμπιστευτικότητας που ορίζονται στον κανονισμό. 

Οι προτεινόμενες κυρώσεις για μη συμμόρφωση θα είναι έως και 20 εκατομμύρια ευρώ ή, στην περίπτωση μιας επιχείρησης, έως και 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών, όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο. Ο Κανονισμός ePrivacy αρχικά επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, μαζί με τον GDPR, αλλά δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί.

Video: Ο αντίκτυπος του ευρωπαϊκού κανονισμού ePrivacy

Διαφορά μεταξύ Κανονισμού και Οδηγίας

  1. Ο (νέος) κανονισμός ePrivacy θα καταργήσει την (τρέχουσα) οδηγία ePrivacy.
  2. Σε αντίθεση με μια οδηγία της ΕΕ, ένας κανονισμός της ΕΕ είναι μια νομική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τίθεται αμέσως σε ισχύ ως νόμος σε όλα τα κράτη μέλη ταυτόχρονα.
  3. Η ισχύουσα οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι μια νομική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτεί από τα κράτη μέλη να επιτύχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα χωρίς να υπαγορεύσουν τα μέσα για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος. Επομένως, έχει εφαρμοστεί στους εθνικούς νόμους και κανονισμούς.
  4. Εάν ο προτεινόμενος κανονισμός για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα της ηλεκτρονικής ιδιωτικότητας γίνει αποτελεσματικός, οι νόμοι αυτοί θα αντικατασταθούν και πιθανόν (για λόγους σαφήνειας) να καταργηθούν. Ο κανονισμός για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα θα είναι αυτο-εκτελέσιμος και δεν απαιτεί πολλά μέτρα εφαρμογής.