Ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες; (Soft skills)

Οι βασικές ή κοινωνικές δεξιότητες (γνωστές και ως: μη τεχνικές δεξιότητες) αναφέρονται σε έναν συνδυασμό προσωπικών χαρακτηριστικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαπροσωπικών δεξιοτήτων τα οποία δίνουν τα απαραίτητα εφόδια σε ένα άτομο ώστε να προσαρτηθεί σε μια κοινωνική δομή.
Περιλαμβάνουν επίσης το σύνολο των προσωπικών αξιών το οποίο καθορίζει την ικανότητα ενός ατόμου να συνεργάζεται καλά με άλλους.

Ανάμεσα στις πιο σημαντικές από τις βασικές δεξιότητες είναι η αποτελεσματική επικοινωνία, η ηγεσία, οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, η κριτική σκέψη, οι πρωτοβουλίες και τα κίνητρα.

Σε αντίθεση με τις προσωπικές δεξιότητες (hard skills), οι βασικές δεξιότητες είναι πιο δύσκολο να αξιολογηθούν, να προσδιοριστούν και να μετρηθούν. 

Ακόμα κι αν βγάλουμε το χώρο εργασίας από τη συζήτηση, όλοι περνούν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους αλληλοεπιδρώντας με άτομα μέσα στο σπίτι, τη γειτονιά ή την κοινότητά τους. Οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις που έχουμε με τους ανθρώπους γύρω μας απαιτούν κάποιες από τις βασικές δεξιότητες είτε για να χτιστεί μια φιλία, είτε για την αναζήτηση ενός πιθανού συνεργάτη, είτε για την καθοδήγηση των παιδιών, είτε για διαπραγματεύσεις στην αγορά. Οι δεξιότητες αυτές είναι σημαντικές τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική μας ζωή. (https://www.feelgoodanyway.com/soft-skills-how-important-are-they-in-everyday-life/).


Πως να αναπτύξετε τις βασικές σας δεξιότητες

Ο καθένας μπορεί να βελτιώσει τις βασικές του δεξιότητες εξασκώντας και αποκτώντας εμπειρία. Στην πραγματικότητα, η απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων είναι μια συνεχής και δια βίου διαδικασία μάθησης που
δεν μπορεί να λάβει χώρα μόνο θεωρητικά, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι απαιτεί επίσης εκπαίδευση
και εξάσκηση. 

Η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων αποτελείται από δύο μέρη. Το ένα μέρος περιλαμβάνει την ανάπτυξη στάσεων και ιδιοτήτων και το άλλο μέρος περιλαμβάνει τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας για την
έκφραση στάσεων, ιδεών και σκέψεων. Η τέλεια ενσωμάτωση ιδεών και στάσεων με κατάλληλες δεξιότητες επικοινωνίας σε προφορικούς, γραπτούς και μη λεκτικούς τομείς είναι απαραίτητη για την μια επιτυχημένη εργασία. Η συμπεριφορά και οι δεξιότητες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των βασικών δεξιοτήτων. Το ένα επηρεάζει και συμπληρώνει το άλλο2. 

Προφανώς, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της εκμάθησης των βασικών δεξιοτήτων και της απόκτησής τους, και είναι πολύ σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στο ποια δεξιότητα θα αναπτυχθεί πρώτα, έπειτα η ανατροφοδότηση και μετά γίνει ο αναστοχασμός. Είναι, φυσικά, δυνατό να παρακολουθήσετε διαδικτυακά μαθήματα που προσφέρουν χρήσιμη και πολύτιμη εκπαίδευση.

(https://ncert.nic.in/textbook/pdf/kect108.pdf)

Επιπλέον, η εξάσκηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και των ικανοτήτων κριτικής σκέψης σας, θα βελτιώσει
σημαντικά την καθημερινή σας ζωή μέσω των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

 

NEETs και Βασικές Δεξιότητες

 

Η γενιά NEET είναι ένα φαινόμενο που έχει εμφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες. Το ακρωνύμιο σημαίνει Not in Education Employment or Training (Όχι στην Εκπαίδευση Απασχόληση ή Κατάρτιση.

Ένας μεγάλος αριθμός NEET ατόμων εγκαταλείπουν το γυμνάσιο. Αν και οι θέσεις εργασίας που μπορούν να επιλέξουν μπορεί να μην απαιτούν προσόντα με πιστοποιήσεις, δεν έχουν τις απαραίτητες βασικές/ κοινωνικές δεξιότητες για να είναι επιτυχημένοι στον τομέα τους. Οι νέοι που δεν απασχολούνται, εκπαιδεύονται ή δεν είναι καταρτισμένοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να περιθωριοποιηθούν κοινωνικά και πολιτικά. Έχουν χαμηλότερο επίπεδο ενδιαφέροντος και εμπλοκής στην πολιτική και χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης.  (https://softskillsandyouthemployment.wordpress.com/2014/10/19/neet-generation/).

Για όλους αυτούς τους λόγους, η υποστήριξη των ατόμων NEET στην ανάπτυξη των βασικών τους δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης μπορεί να τους βοηθήσει να αποκτήσουν ενθαρρυντικές ιδέες για το τι πρέπει να κάνουν στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.

(https://post.edu/blog/7-ways-to-sharpen-your-soft-skills/)

Βιβλιογραφία

  1. Schmidt, D. “Soft Skills: How Important are They in Everyday Life?”, Copyright © 2021 Feel Good Anyway, Retrieved November 18, 2021 from https://www.feelgoodanyway.com/soft-skills-how-important-are-they-in-everyday-life/
  2. Yeats et al. “Soft Skills For Effective Communication”, Copyright © NCERT, Retrieved November 18, 2021 from https://ncert.nic.in/textbook/pdf/kect108.pdf
  3. “Soft Skills Need Sharpening? 10 Ways to Improve Soft Skills” article August 18, 2021, Copyright © Post University, Retrieved November 18, 2021 https://post.edu/blog/7-ways-to-sharpen-your-soft-skills/
  4. “Neet Generation” article October 19, 2014, Retrieved November 18, 2021 from https://softskillsandyouthemployment.wordpress.com/2014/10/19/neet-generation/