Κρατικές αρχές προστασίας δεδομένων

Οι κρατικές αρχές προστασίας δεδομένων (DPA) είναι ανεξάρτητες δημόσιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την επιτήρηση της εφαρμογής των νόμων περί προστασίας δεδομένων, μέσω διερευνητικών και διορθωτικών αρμοδιοτήτων (Τι είναι οι αρχές προστασίας δεδομένων (DPA); 2018).
Οι DPA προσφέρουν συμβουλές από ειδικούς σχετικά με θέματα προστασίας δεδομένων και είναι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση καταγγελιών που έγιναν λόγω παραβιάσεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και των αντίστοιχων εθνικών νόμων. Στο πλαίσιο του GDPR, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να διαθέτουν μια αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των ενδιαφερομένων στο συγκεκριμένο κράτος μέλος (Clerck, 2019).


Κατάλογος DPA σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ
(συνεισφέροντες της Βικιπαίδειας, 2020β)

Λιθουανία: Κρατική Επιθεώρηση Προστασίας Δεδομένων

Αυστρία: Αυστριακή Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Ισπανία: Ισπανικός Οργανισμός Προστασίας Δεδομένων

Ελλάδα: Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Κύπρος: Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ιταλία: Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Βιβλιογραφία

What are Data Protection Authorities (DPAs)? (2018, August 1). European Commission – European Commission. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-are-data-protection-authorities-dpas_en

Clerck, J. (2019, November 25). Supervisory authorities: consistency and Data Protection Authorities (DPAs) under GDPR. I-SCOOP.https://www.i-scoop.eu/supervisory-authorities-consistency-and-data-protection-authorities-dpas/

Wikipedia contributors. (2020b, December 2). National data protection authority. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/National_data_protection_authority